استراتژی

58 مطلب موجود میباشد

تحلیل PESTEL چیست؟

محیط کسب و کار از جمله عواملی است که بر تصمیم‌گیری استراتژیک موثر است. تغییرات سیاسی، تغییرات نرخ ارز، سیاست‌های مالیاتی،...

مهندسی فروش چیست؟

در سازمان‌هایی با ماهیت B2B و همچنین سازمان‌هایی که محصولات فنی یا تکنولوژیک ارائه می‌کنند واحد یا بخشی با نام مهندسی...

تغییرات سازمانی

عوامل محیطی باعث می شود که مدیران، برنامه هایی را در جهت ایجاد تغییرات جامع یا فراگیر در سازمان به اجرا...