مطلب روز

146 مطلب موجود میباشد

تحلیل PESTEL چیست؟

محیط کسب و کار از جمله عواملی است که بر تصمیم‌گیری استراتژیک موثر است. تغییرات سیاسی، تغییرات نرخ ارز، سیاست‌های مالیاتی،...