آزمونها و محاسبه گر ها

1 مطلب موجود میباشد

Erlang C

یکی از اهداف اساسی مدیریت مرکز تماس این است که اطمینان حاصل شود که تعداد مناسبی از کارکنان برای برآورده کردن...