تعریف استاندارد PMBOK

تعریف استاندارد PMBOK

مدیریت پروژه از مباحث مهمی است که اهمیت روز افزونی در کشور ما پیدا نموده و لازمه ی موفقیت در تمام پروژه های بزرگ کشور می باشد که همین مهم، دلیل ناتمام ماندن بسیاری از پروژه های نیمه تمام و رها شده است. در حال حاضر، متوسط زمان اتمام پروژه های ملی کشور، بیش از دو برابر زمان برنامه ریزی شده برای آن ها بوده که همین دلیلی بر عدم وجود مدیریت پروژه در نظام اجرایی ست.

شرکت ها و تیم های بسیاری در جهت اصلاح الگوی برنامه ریزی و اجرای پروژه ها فعالیت می کنند.شکل گیری موسسه بین المللی مدیریت پروژه(PMI) در سال 1969 ، پیش زمینه ای برای تبیین استاندارد هایی حرفه ای و موثر و همچنین ایجاد زبانی مشترک میان پروژه های مختلف شد.

راهنمای (PMBOK  (Project Management Body Of Knowledge استاندارد مدیریت پروژه ها در بسیاری صنایع است. این استاندارد، فرآیندها و تکنیک های مورد استفاده در مدیریت پروژه را در جهت حصول یک نتیجه موفقیت آمیز تشریح می کند.

الزاماً این استاندارد به تمام جزئیات در تمامی سطوح مختلف پروژه تمرکز ندارد و در حین یک پروژه استاندارد های دیگری نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

فرآیند ها در یک PMBOK بر اساس توالی مفهومی آن دسته بندی می شود . در یک PMBOK گروه های فرآیندی به پنج دسته زیر تقسیم می گردد :

 • گروه فرآیندی آغازین
 • گروه فرآیندی برنامه ریزی
 • گروه فرآیندی اجرایی
 • گروه فرآیندی نظارت و اجرا
 • گروه فرآیندی خاتمه پروسه

 

مدیریت یک پروژه معمولاً شامل موارد زیر است:

 • شناسایی نیازمندی ها
 • توجه به نیازها و انتظارات ذی نفعان هنگامی که پروژه برنامه ریزی و اجرا می شود
 • برقراری تعادل بین محدودیت های پروژه، شامل موارد زیر:
 • محدوده
 • کیفیت
 • زمان بندی
 • بودجه
 • منابع
 • ریسک

عوامل بالا لازم و ملزوم یکدیگرند، به نحوی که با تغییر یک عامل، برعوامل دیگر نیز تأثیر می گذارد. بطور مثال، اگر زمان بندی فشرده شود، غالباً لازم است که بودجه افزایش یابد تا منابع بیشتری جهت تکمیل همان حجم کار در زمانی کمتر تأمین شود. اگر افزایش بودجه امکان پذیر نباشد، ممکن است محدوده یا کیفیت کاهش یابد تا یک محصول، در زمان کمتری با همان بودجه، تولید شود. تغییرات این چنینی در یک پروژه، ریسک هایی را به همراه می آورد که تیم پروژه و ذی نفعان را به چالش می کشد و توانایی آنان در این ارزیابی ، کلید موفقیت پروژه خواهد بود.

بلوغ مدیریت پروژه باعث ایجاد فضایی وسیع برای توسعه پروژه خواهد شد و عدم وجود این بلوغ موجب از هم گسیختگی استراتژی سازمانی می گردد و پیوند بین عوامل ذکر شده را بر هم می زند.

پیشنهاد آیفوبلی:

مدیریت(Management) چیست؟ مدیر کیست؟

چگونه طرح اقتصادی را تهیه کنیم؟

0

دیدگاه شما

17 − 14 =

بدون دیدگاه