دنیای جدید مدیریت عملکرد

بیش از یک دهه است که بر نحوه ارزیابی عملکرد و روش های مختلف آن در دنیا مطالعاتی صورت گرفته و هم چنان نیز ادامه دارد. محققان می گویند که روش های ارزیابی عملکرد و نحوه بررسی آن در 5 سال اخیر دچار تغییرات گسترده شده است به طوری که می توان گفت: باید با … ادامه خواندن دنیای جدید مدیریت عملکرد